Ogromną rolę w kształceniu i rozwoju młodego człowieka odgrywa szkoła. To dzięki tej instytucji dzieci mają możliwości zdobywania wiedzy ogólnej i specjalistycznej. W dorosłym życiu łatwiej im będzie odnaleźć się w społeczeństwie oraz świadomie budować swoją przyszłość. W szkole uczniowie zdobywają przede wszystkim wiedzę i umiejętności. Należy jednak pamiętać, że nauczanie dzieci odbywa się dziś także poprzez różnego rodzaju oddziaływania pozaszkolne – w środowisku rodzinnym, społecznym i kulturalnym. Szkoła jest jednak tą instytucją, w której ma miejsce proces zbiorowego i zorganizowanego kształcenia dzieci i ich wychowania – przez wykwalifikowany personel pedagogiczny, w specjalnie do tego celu dostosowanych warunkach. Jest ona ważną instytucją, ale nie jedyną, która bierze udział w edukacji dzieci i młodzieży. Dlatego ważne jest, by umiała łączyć swoje cele edukacyjne z innymi placówkami oświatowymi.

Szkoła współczesna została powołana do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i środowiskowych. Nauczanie dzieci jest dziś zdeterminowane nowej jakości środkami technicznymi. Dlatego szkoła powinna też przygotować uczniów do aktywnego ich odbioru i uczestniczenia w innych formach edukacji równoległej. Szkoła i edukacja równoległa muszą ściśle ze sobą współdziałać. Taka sytuacja edukacyjna stawia kształceniu dzieci i młodzieży nowe zadania w zakresie realizacji ich podstawowych celów życiowych. Zadania, których realizacja wymusza na systemie edukacji unowocześnianie programów szkolnych, stały rozwój organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, ocenę działań nauczycieli oraz udoskonalanie form współpracy ze środowiskiem pozaszkolnym. Wzajemna współpraca pozwala na bardziej efektywne wdrażanie uczniów do samowychowania, motywacji, pomocy w podejmowaniu decyzji i innych umiejętności niezbędnych do egzystencji we współczesnym społeczeństwie.

Literatura:
1. Trempała E., Szkoła a edukacja równoległa (nieszkolna). Poglądy, doświadczenia, propozycje. Bydgoszcz 1994.
2. Trempała E. (red.), Edukacja równoległa jako element globalnego systemu kształcenia i wychowania. Diagnoza i prognoza. Bydgoszcz 1988.