Żyjemy w świecie intensywnych przemian cywilizacyjnych i społecznych. Zadaniem oświaty jest więc pomoc w przygotowaniu dzieci i młodzieży do funkcjonowania w zmieniającym się społeczeństwie. Współczesna szkoła powinna łączyć tradycję z nowoczesnością. Nową jakość jej pracy wyznacza niewątpliwie komputeryzacja całości procesów edukacyjnych i organizacyjnych. Proces komputeryzacji daje szkołom możliwości, które w połączeniu z tradycyjnym warsztatem pracy oraz doświadczeniem i umiejętnościami nauczyciel, skutecznie podnoszą rangę tej instytucji w lokalnym środowisku. Umiejętność wykorzystywania w pracy szkoły technologii informacyjnej znacznie przyspieszyło wiele codziennych czynności. Sprawiło, że nauczanie dzieci stało się bardziej atrakcyjne i wieloaspektowe. Nie trzeba bowiem nikogo dziś przekonywać, że nowe media to współczesny sposób na edukację dzieci i młodzieży. Pojawienie się nowoczesnych technologii w szkole znacząco zmieniło więc pracę nauczyciela i ucznia.

Uczeń to dziś świadomy odbiorca i użytkownik komputerów, który pod ich wpływem rozwija umiejętność myślenia, poszukiwania, działania, komunikowania się itp. Media wspomagają kształcenie dzieci i zdobywanie wykształcenia. Jak wskazują badania przeprowadzone wśród nauczycieli, media są współcześnie źródłem wiedzy i materiałów pomocnych w pracy szkoły. Mimo, iż opinie o rzetelności danych internetowych często nie są pochlebne, nauczyciele z łatwością wskazują sprawdzone adresy edukacyjnych stron internetowych, które zasługują na uwagę. Ich zdaniem, media inicjują nauczanie dzieci oraz wspomagają ich samodzielną i aktywną pracę oraz zachęcają do samokształcenia. Są przy tym – zdaniem uczniów – atrakcyjne, szybkie, kreatywne, twórcze, przystępne, kolorowe itp. Z kolei psychologowie podkreślają rolę środków masowego przekazu w kształceniu w dzieciach umiejętności wartościowania, oceniania różnych sytuacji, faktów, uczenia się nowych działań.

Literatura:
1. Izdebska I., Dziecko w świecie mediów elektronicznych. Teoria, badania, edukacja medialna. Białystok 2007.
2. Sokołowski M. (red.), Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne. Elbląg 2005.
3. Tanaś M. (red.), Pedagogika @ środki informatyczne i media. Warszawa – Kraków 2004.