Metody nauczania to sposób postępowania nauczyciela z uczniami w celu przekazania im konkretnej wiedzy. Istnieje wiele metod i technik, które w przeważającej większości oparte są na słowie. Najprostszą metodą jest opowiadanie. Polega na zapoznaniu uczniów z różnymi rzeczami lub zjawiskami w formie słownego opisu. Technika ta wykorzystywana jest w najmłodszych klasach. Nauczanie dorosłych odbywa się w drodze wykładu. To przekazywanie uczniom informacji z różnych dziedzin naukowych. Najczęściej wykłady przeprowadzane są na wyższych uczelniach. Ta metodyka nauczania wymaga od słuchaczy myślenia hipotetyczno-dedukcyjnego. Wykład konwencjonalny polega na przekazaniu przez nauczyciela treści w gotowej formie do zapamiętania. Wykład problemowy ilustruje jakąś hipotezę i zmierza do jej potwierdzenia lub obalenia. Skuteczne techniki uczenia się bazują na pogadance i dyskusji. W pierwszym przypadku rola nauczyciela sprowadza się głównie do zadawania pytań i nakierowywania na poznawane zagadnienia. To najstarsza metoda dydaktyczna, stosowana już przez Sokratesa. Nauczanie dzieci w młodszych klasach odbywa się przy wykorzystaniu właśnie tej metody. Dyskusja jest wymianą poglądów na określony temat. Nauczanie dorosłych odbywa się z użyciem tej techniki, ponieważ wymaga specjalnego przygotowania uczestników rozmowy. Jednym z najważniejszych sposobów przyswajania wiedzy jest praca z książką. Służy do poznawania i utrwalania nowych wiadomości. Samodzielne korzystanie z książki może polegać na uczeniu się z podręcznika na pamięć lub na sporządzaniu notatek. Oprócz słownej metodyki nauczania wiedzę można zdobywać poprzez obserwację. Zatem pokaz służy do demonstrowania uczniom różnych przedmiotów i zagadnień, dzięki czemu łatwiej pojąć pewne mechanizmy działania. Metoda ta zwykle towarzyszy technice słownej. Ciekawą formą poznawania jest metoda laboratoryjna, która polega na przeprowadzaniu eksperymentów w celu zdobycia wiedzy. Są także metody problemowe. W ich skład wchodzą gry dydaktyczne. Powszechnie stosowana burza mózgów polega na samodzielnym i szybkim wymyślaniu przez uczniów hipotez przy wykorzystaniu myślenia intuicyjnego.