Termin edukacja dorosłych może przybierać różne znaczenia. Jest on rozumiany jako kształcenie dorosłych po obowiązkowej szkole podstawowej i gimnazjum lub też jako edukacja dorosłych, którzy tych szkół nie ukończyli. Edukacja dorosłych jest częścią edukacji permanentnej i realizuje jej cele w różnych, charakterystycznych dla tego okresu rozwojowego formach. Nauczanie dorosłych odbywa się w postaci form szkolnych i pozaszkolnych albo indywidualnie. W rozwoju osobistym edukacja dorosłych służy przede wszystkim rozwijaniu własnych zainteresowań, poszerzaniu wiedzy oraz zdobyciu innych umiejętności. W karierze zawodowej pozwala na doskonalenie posiadanych kwalifikacji, zmianę kwalifikacji, zmianę zawodu, możliwości awansu, znalezienia pracy itp.

Współczesnej edukacji dorosłych przypisuje się wiele zadań wynikających z przemian ekonomicznych, społecznych, demograficznych itp. Jedną z większych przeszkód w osiągnięciu stabilności zawodowej jest dziś bezrobocie oraz konkurencja na europejskim rynku pracy. Wraz z rozwojem bezrobocia pogłębiają się nierówności społeczne i ekonomiczne. Czynniki te mają wpływ na dostępność oświaty, szczególnie placówek niepublicznych. Według szacunków słuchaczami szkół dla dorosłych są przede wszystkim osoby bezrobotne. Nauczanie dorosłych spełnia dziś więc służebną funkcję wobec gospodarki. Dlatego systematycznie następuje rozbudowa sieci poradnictwa zawodowego dla dorosłych w urzędach pracy. Możliwości korzystania ze środków Funduszu Pracy stworzyły urzędom pracy warunki do edukacji zawodowej dorosłych. A rozwój ten jest niezbędny. Europejskiej gospodarce potrzebny jest bowiem wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym, mających uznane kwalifikacje. Zwiększenie efektywności szkoleń dla bezrobotnych wymaga napływu stałych środków. Jak twierdzą specjaliści, rozwój technologii powoduje, że dziś wiadomości nie są już kluczowym elementem kwalifikacji

Literatura:
1. Drogosz-Zabłocka E., Organizacja i funkcjonowanie systemu edukacji dorosłych w opinii kuratorów i dyrektorów centrów kształcenia ustawicznego. „Edukacja” 1996 nr 2.
2. Kwiatkowski S. M., Kształcenie zawodowe – nowe wyzwania. „Edukacja” 2001 nr 3, s. 5- 10.